Werken met containers

Arbo handreiking

Nog niet ingediend Deze inhoud is onderdeel van de Arbo handreiking, maar nog niet ingediend voor goedkeuring als onderdeel van de Arbocatalogus.
 
 

Inleiding

Tijdens het vervoer van containers zijn extra veiligheidsrisico’s van toepassing.  Naast het werken met lading die gehesen moet worden om aan-en van boord te krijgen, kunnen er ook risico’s ontstaan door het werken met stroom ten behoeve van koeling in de containers, of bij het vrijkomen van de inhoud van de containers, zoals gevaarlijke stoffen of  gegaste containers.
 

Wat zijn de risico’s?

Bij het werken met containers zijn verschillende risico’s van toepassing. Deze zijn hierbij per deelonderwerp uitgewerkt.
 
  

Hijsen van lasten – vallende  objecten

Inleiding

Bij het laden en lossen van containers wordt meestal gebruik gemaakt van containerkraan die is uitgerust met een spreader (spreider), zodat verschillende maten van containers kunnen worden opgepakt. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van twist-lock’s om containers aan elkaar te bevestigen
 

Wat zijn de risico’s?

Tijdens het laden en lossen moet men vooral uit de buurt en onder de last vandaan blijven want een last kan uit de kraan vallen en ook kunnen er voorwerpen zoals twistlock’s van een container die wordt gehesen afvallen met kans op persoonlijk letsel. Ook kan een persoon worden geplet of bekneld als deze tussen de container en bijvoorbeeld de denneboom van het schip terecht komt.
 

Maatregelen om de risico’s te beperken

Blijf onder de last en uit de buurt van de last vandaan. Om goed zichtbaar te zijn voor de kraanmachinist is het belangrijk om een felle werkjas of hesje te dragen. Draag een helm om hoofdletsel te  beperken als er toch iets naar beneden valt.
 
Het is belangrijk om toezicht te houden op het stuwen van de containers en bij gevaarlijke stoffen de visuele controle uit te voeren om vast te stellen dat er zich geen gebreken vertonen (ADN 1.4.2.2).
Denk hierbij wel aan de eigen veiligheid en blijf zo veel mogelijk van dek indien mogelijk. Voor de meeste terminals is toezicht vanuit de stuurhut een prima oplossing.
 
 
 
Diverse soorten twist lock's
 

Wetgeving

 • Arbowet Art 3 Arbobeleid 
 • Arbowet Art 8 Voorlichting en onderricht
 • Arbowet Art 11 Algemene verplichtingen van werknemers
 

Aansluiten van de stroomvoorziening van reefercontainers

Inleiding

Om de elektromotor van de compressor op  reefercontainers te laten draaien wordt veelal de stroomvoorziening van het boordnet aangesloten op de reefercontainer. Bij het werken met krachtstroom bestaat het risico op elektrische schokken of elektrocutie.
 

Wat zijn de risico’s?

De twee grootste risico’s van elektriciteit zijn: 
 • Het aanraken van draden of apparaten die onder spanning staan geeft een stroom door het lichaam die direct dodelijk kan zijn. Dit risico kan ontstaan bij gebruikers van elektrische installaties en apparatuur en bij personen die hieraan werken;
 • Door het maken van kortsluiting kan een vlamboog in de vorm van een vuurbal ontstaan die voor ernstige brandwonden kan zorgen. Normaliter komt dit risico alleen bij personen die aan de installaties werken, naar voren.
Hiernaast kunnen niet-explosieveilige elektrische apparaten en kabelverbindingen een ontstekingsbron vormen van een explosief mengsel, bij bijvoorbeeld lekkage tijdens het vervoer van gevaarlijke (brandbare) stoffen.
 

Maatregelen om de risico’s te beperken

Controleer hierbij de juiste staat van onderhoud van de gebruikte kabels. Zorg voor spanningsloze kabels en sluit deze eerst aan, alvorens deze te bekrachtigen. Voor het lossen dient de kabel eerst spanningsloos te worden gemaakt alvorens te worden losgemaakt.
De bemanning moet goed zijn geïnstrueerd hoe met 380 V moet worden gewerkt. Houdt rekening met de weersomstandigheden en vocht op de stekkerverbindingen. 
 
Zorg er voor dat in het geval van explosiegevaar (>10% LEL) de stroombron voor reefercontainers op afstand wordt onderbroken.
 
 
Klik hier op het filmpje hoe veilig een reefercontainer wordt aangesloten.
 

Wetgeving en overige informatie

 • ROSR Hoofdstuk 9, Elektrische installaties
 • Arbowet Art 3 Arbobeleid 
 • Arbowet Art 8 Voorlichting en onderricht
 • Arbowet Art 11 Algemene verplichtingen van werknemers
 • Arbobesluit Art. 3.4 Elektrische installaties
 • AI-blad 54 Elektrische veiligheid
 

Gegaste containers

 

Inleiding

Zeecontainers die bijvoorbeeld meubels of houten onderdelen in de verpakkingen in de container bevatten, worden vaak behandeld met gasvormige bestrijding- of conserveringsmiddelen. Dit om de inhoud van de container te conserveren, door aantasting van de inhoud door ongedierte te voorkomen. Deze “gegaste” containers brengen specifieke gevaren met zich mee als het gassingsmiddel vrij komt uit de container.
 

Wat zijn de risico’s?

Als men in contact komt met de gebruikte gassen kan er blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaats vinden of een zuurstoftekort ontstaan, met kans op verstikking, vergiftiging en explosiegevaar.
Normaliter komt het gassingsmiddel alleen vrij als de container geopend wordt, om te worden gelost of om te worden geïnspecteerd. Toch is het van belang om stil te staan bij de risico’s van gegaste containers.
 

Maatregelen om de risico’s te beperken

De bemanning dient goed op de hoogte te zijn van de voorschriften en zich bewust te zijn van de gevaren.  Wees alert op de hieronder aangegeven etiketten en vervoersinformatie.
 
Gegaste containers moeten conform de gevaarlijke stoffen vervoerswetgeving voorzien zijn van het volgende etiket:
 
 
 
ADN 5.5.2 stelt bijzondere voorschriften voor gegaste laadeenheden, onder UN 3359, waaronder het genoemde etiket, maar ook documentatie ten minste de volgende informatie moet bevatten:
 • “UN 3359, gegaste laadeenheid, 9”, of “UN 3359, gegaste laadeenheid, klasse 9”; 
 • de datum en de tijd van gassing; en 
 • het type en de hoeveelheid van het gebruikte gassingsmiddel. 
 
Hoewel het aan boord van schepen niet voor komt dat containers worden geopend is de volgende informatie wel interessant. Arbo Support heeft een interessante toolbox-meeting over gegaste containers op het web beschikbaar gesteld, die te bereiken is via de volgende link: www.arbosupport.nl//media/toolboxen/TB_-_Gegaste_containers.pdf
 

Wetgeving en overige informatie

 
 
 

Gevaarlijke stoffen en besloten ruimten (vergiftiging, verstikking, brand- en explosiegevaar)

Inleiding

Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is het mogelijk dat een gevaarlijke stof uit de binnen verpakking in de container of uit de afdichtingen van een tankcontainer lekt en uit de verpakking treedt.
 

Wat zijn de risico’s?

Indien de gevaarlijke stof vrijkomt, dan deze afhankelijk van de eigenschappen van de stof vergiftiging, verstikking en brand- en explosiegevaar veroorzaken.
 

Maatregelen om de risico’s te beperken

Wees alert op de verpakkingen; de containers.
 

Meten is weten

ADN 7.1.6.12 en 7.1.4.12 geven de voorschriften rondom het meten en ventileren aan indien het vermoeden bestaat dat er gevaarlijke stoffen vrij zijn gekomen, als daar in ADN 3.2 Tabel A naar wordt verwezen. Het is belangrijk om het bewustzijn de te hebben van “ meten is weten” en laadruimen niet zomaar worden betreden.  Immers bij de aanwezigheid van bijvoorbeeld dampen van een giftige stof of dampen die in zo’n grote concentratie aanwezig zijn dat het natuurlijke zuurstof-% omlaag wordt gebracht, is er direct sprake van een levensbedreigende situatie. Daarnaast kunnen er zich bij een brandbare stof, brandbare dampen vrijkomen, die in de juiste mengverhouding met lucht een explosief mengsel kunnen vormen.
 

Betreden van ruimen

Een scheepsruim moet in het kader van vervoer van gevaarlijke stoffen worden gezien als een “besloten ruimte”.  Dit betekent dat er gevaren kunnen zijn als vergiftiging, verstikkingen en brand- en explosiegevaar. Indien niet noodzakelijk moeten ruimten niet worden betreden.
Vóór het betreden van ruimen dient te worden gemeten conform ADN 7.1.3.1 en een veilige omgeving te worden vastgesteld. 
 

Wetgeving en overige informatie

 • ADN 7.1.3.1 Toegang tot laadruimen, zijtanks en dubbele bodems; controle
 • ADN Tabel A en 7.1.4.12.2 Ventilatie  en 7.1.6.11 Ventileren
 • Arbowet Art 3 Arbobeleid 
 • Arbowet Art 8 Voorlichting en onderricht
 • Arbowet Art 11 Algemene verplichtingen van werknemers
 • Zie ook het hoofdstuk “Betreden besloten ruimten” in deze Arbo-catalogus.
 • Zie ook het hoofdstuk “Aansluiten van de stroomvoorziening van reefercontainers”.
 

Werken op hoogte- valgevaar

 

Inleiding

In een aantal gevallen klimmen bemanningsleden wel eens op de containers om te faciliteren bij het “stackeren” van containers. 
 

Wat zijn de risico’s?

Stackeren is een specifieke activiteit die eigenlijk door specialistisch opgeleide stuwadoors moet worden uitgevoerd. Per uitzondering zijn er wel eens bemanningsleden die op containers klimmen of zich er met de kraan op laten zetten, om de gaan “stackeren”.
 
Bij het werken op hoogte zijn verschillende risico’s die naar  voren komen, waaronder het ontstaan van letsel door het vallen van hoogte. Het kan zijn het vallen aan dek, in het ruim, op een andere container of zelfs te water.
 

Maatregelen om de risico’s te beperken

Indien men zich moet verplaatsen over het schip; gebruik het gangboord aan de waterzijde.
Spreek met de opdrachtgevers van het vervoer af dat opgeleide stuwadoors stackeren e.d. uitvoeren en voorkom dat dit van het scheepspersoneel wordt verwacht.
Indien het stackeren wordt uitgevoerd door de bemanning van het schip, maak dan gebruik van stangen om de stackers te plaatsten of los te maken, zodat niet op de containers hoeft te worden geklommen.
Let hierbij op dat men niet recht onder de locatie gaat staan waar de stacker of twist lock wordt geplaatst of losgemaakt, mocht deze vallen dan valt het object in het gangboord en niet op een persoon. Draag helm, hesje en veiligheidsschoenen.
 
 
Klik hier voor het filmpje hoe een stang gebruikt kan worden om stackers los te maken of aan te brengen.
 
Bij het werken op hoogte moeten met name technische  maatregelen worden genomen om het risico van vallen uit te sluiten. Hierbij valt te denken aan afscheiding en het gebruik maken van valbeveiliging. Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van geschikte ladders en trappen.
Het personeel dient hierover goed te worden geïnformeerd en worden getraind in het veilig gebruik van deze middelen.
Houdt rekening met de weersomstandigheden, containers kunnen glad worden, er kunnen zich “open top” containers bevinden waar men in kan vallen. Bij zeegang en wind in de haven komen nog meer invloeden kijken bij het werken op hoogte.
 
 

Wetgeving en overige informatie

 • Arbobesluit artikel 3 Inrichting arbeidsplaatsen
 • Arbobesluit artikel 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden
 • Arbobesluit artikel 8 
 • Arbeidsrisico’s bij de behandeling van containers, publicatie van de vml. Arbeidsinspectie, september 2007 (link).