Inleiding
In de praktijk blijkt dat er veel onbekendheid en onduidelijkheid bij werkgevers bestaat over de werkzaamheden die werknemers of stagiaires van 16 of 17 jaar (jeugdigen) wel of niet mogen uitvoeren. Voor wat betreft de positie van de jeugdigen is het onderstaande van toepassing.

De brancheorganisaties en de maritieme opleidingen in de tankvaart dienen zich goed te informeren over welke werkzaamheden verboden zijn. Denk daarbij aan het werken met kankerverwekkende, voor de voortplanting giftige stoffen en stoffen die het erfelijk materiaal aantasten. Tevens dienen zij te weten welke werkzaamheden alleen onder deskundig toezicht mogen worden uitgevoerd. In het Arbobesluit staan overigens meer verboden werkzaamheden en werkzaamheden die alleen onder toezicht mogen worden uitgevoerd.

Een volgend advies is om meer structureel in de maritieme opleidingen, voor zowel de werkgever als de werknemer, aandacht te besteden aan onderdelen van de Arbowet die in het bijzonder voor de tankvaart relevant zijn. Dit is noodzakelijk om aan te geven wie, waar en wanneer verantwoordelijk is. Dit kan bijvoorbeeld als onderdelen worden ondergebracht in de lesprogramma’s over veiligheid. Daarbij dient niet alleen aandacht te zijn voor veiligheid, maar ook voor gezondheid en de specifieke positie van 16 en 17 jarigen in relatie tot de eigen verantwoordelijkheid, rechten en plichten van deze aankomende werkenden in de tankvaart.

De meest voor de handliggende oplossing is om jongeren van 16 en 17 jaar alleen in te zetten op tankers die geen CRM stoffen vervoeren. Daar kunnen zij dan de grondbeginselen leren en later overstappen naar de vloot schepen die wel deze CRM stoffen vervoeren. De (leerling-) matrozen zijn dan ook ouder en zijn zich meer bewust van de eigen verantwoordelijkheid.
 
Nascholing
De aanbeveling aan de brancheorganisaties en sociale partners is om meer aandacht te besteden aan praktische ondersteuning van werkgevers om zo hun bemanning goed te kunnen aansturen op veilig gedrag. In het bijzonder wanneer het gaat om het werken met jeugdigen en buitenlandse bemanningen.