Dit onderdeel geeft aan welke doelvoorschriften uit de Arbowetgeving aan boord van tankschepen gelden. Voor jeugdige werknemers gelden niet alleen de regels in de Arbeidstijdenwet. Ook in de Arbowet en het Arbobesluit staan voorschriften. Hierin worden een aantal verplichtingen voor de werkgever vastgelegd.

Onderstaand volgt een opsomming van de relevante wet- en regelgeving over dit onderwerp:

Naast het bovenstaande verstrekt SDU Uitgevers voor een groot aantal onderwerpen op het gebied van arbeidsomstandigheden een praktische uiteenzetting in de vorm van zogenaamde Arbo-Informatiebladen (AI-bladen). Voor jeugdigen op de werkvloer is het AI blad -30 jeugdigen uitgegeven. Deze AI-bladen bevatten toegankelijke informatie over hoe u in de praktijk moet omgaan met de samenhangende wettelijke regels en beleidsregels.
 
Risico Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E)
Werkgevers zijn verplicht alle gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in hun bedrijf te inventariseren. De werkgever moet de Arborisico´s in zijn bedrijf zoveel mogelijk beperken. De maatregelen die hij daarvoor neemt, moeten  in de RI&E vermeld worden. Alle werknemers, ook jeugdigen, hebben het recht de RI&E op te vragen. Loopt een jongere op het werk specifieke gevaren dan moet hij of zij een arbeidsgezondheidsonderzoek (PAGO,Periodiek Arbeids geneeskundig OnderzoekArbeidsbesluit 1.35 t/m 1.39 ) kunnen laten uitvoeren.

Aandachtspunten RI&E voor jeugdigen:

Voorlichting risico’s
De werkgever is verplicht alle werknemers voor te lichten over risico’s op het werk. Hij moet hen ook voorlichten over alle veiligheidsmaatregelen die hij heeft genomen. Bijvoorbeeld over de aanschaf van beschermende kleding of het afschermen van machines.