Inleiding
De Arbowet stelt dat een werkgever de nodige op de bedrijfsvoering gerichte maatregelen moet treffen om het werk veilig en gezond uit te kunnen voeren. Denk hierbij onder andere aan:

  • Zorgen dat de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen om de risico’s in besloten ruimten te kunnen voorkomen.
  • Het goed laten onderhouden en periodiek keuren van de aanwezige apparatuur, die wordt ingezet bij het betreden van besloten ruimten.
  • Het verstrekken van de juiste instructies over de gevaren van het betreden van besloten ruimten.
  • Het ter beschikking stellen van adequate persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemers die de besloten ruimten moeten betreden.
De werknemers kunnen zich bekwamen door het volgen van opleidingen en de situaties geregeld aan boord te oefenen. Dit kan door situaties te simuleren zoals: 
  • Het meten van de luchtconcentraties in de te betreden ruimte voor en tijdens de werkzaamheden.
  • Het dragen van perslucht met luchttoevoer via een slang of het dragen van de perslucht met cilinders. Hiervoor is een medische verklaring nodig.
  • Een gewond of bewusteloos persoon uit een ruimte halen.
  • Inzien wat een besloten ruimte is met de bijbehorende gevaren. 

Het bekwamen omvat echter ook goed op de hoogte zijn van de gebruikersvoorschriften van de betreffende apparatuur en het juist kunnen interpreteren van de gegevens die op de apparatuur staan.

Voor de binnenvaart in het algemeen gelden de volgende regels en verwijzingen: 

De wettelijke voorschriften voor tankschepen zijn specifiek verwoord in de Arbeidsomstandighedenregeling hoofdstuk 4 Veiligheid tankschepen en gevaarlijke stoffen.Schepen van de tankvaartvloot welke onder het European Barge Inspection Scheme (EBIS) vallen worden extra gecontroleerd tijdens de jaarlijkse EBIS check. De controle op de juistheid en aanwezigheid van de procedures “betreden” en “gasvrijmaken” gebeurt aan de hand van de EBIS vragenlijst.