De definitie van het begrip arbeidsmiddelen in het Arbobesluit artikel 7.2 is gekoppeld aan de Europese Machinerichtlijn nr. 2006/42/EG. Deze richtlijn is in de Nederlandse wetgeving ondergebracht via de Warenwet in het Warenwetbesluit Machines. De soms nog in handleidingen gebruikte verwijzing naar de Wet Gevaarlijke Werktuigen is daarmee achterhaald. 

Tevens omschrijft de Europese Machinerichtlijn het begrip gevaarlijke zone: als elke zone in en/of rondom een arbeidsmiddel, waar de aanwezigheid van een werknemer gevaar voor zijn/haar veiligheid of gezondheid oplevert.

Bij de keuze van de arbeidsmiddelen die hij laat gebruiken houdt de werkgever rekening met de arbeidsomstandigheden, de specifieke kenmerken van de arbeid en de in de onderneming en/of inrichting - vooral op de werkplek - bestaande risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en/of de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Wanneer het niet mogelijk is de veiligheid en de gezondheid van de werknemers bij het gebruik van arbeidsmiddelen volledig te waarborgen, treft de werkgever passende maatregelen om de risico’s tot een minimum te beperken.
De werkgever neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen door regelmatig en efficiënt onderhoud tijdens de gehele gebruiksduur in zodanige staat worden gehouden dat zij voldoen aan de wettelijke eisen.

Arbeidsmiddelen met een specifiek gevaar
Wanneer het gebruik van een arbeidsmiddel een specifiek gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers kan opleveren, neemt de werkgever de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat:
  • Het betreffende arbeidsmiddel slechts wordt gebruikt door werknemers die met dat gebruik belast en voldoende deskundig zijn.
  • Dat werknemers die werkzaamheden (aan een arbeidsmiddel) moeten uitvoeren in geval van reparatie, ombouw, onderhoud of verzorging daarvoor voldoende deskundig zijn
  • De informatie en de gebruiksaanwijzingen moeten voor de betrokken werknemers begrijpelijk zijn. Dit houdt onder meer in dat het nodig kan zijn om van de gebruiksvoorschriften een vertaling te maken.
In het Arbobesluit Hoofdstuk 7 “arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden” staan algemene voorschriften over de arbeidsmiddelen beschreven in de artikelen 7.1 t/m 7.23 In de artikelen 7.24 t/m 7.30 over het laden en lossen van schepen.