Dit document geeft een specifieke uiteenzetting voor het inzetten van werknemers van 16 en 17 jaar (jeugdigen) in de tankvaart en de daaraan verbonden regels en beperkingen. Uit recent verrichte inspecties is naar voren gekomen dat het werken met jeugdigen in de tankvaart een punt van aandacht is. 

Het is verboden jongeren (jeugdigen en kinderen) te laten werken of bloot te stellen aan stoffen die benoemd worden in artikel 4.105 van het Arbobesluit, waaronder CRM-stoffen: Carcinogeen (kankerverwekkende) – Reprotoxisch (voor de voortplanting giftige) - Mutageen (stoffen die het erfelijk materiaal aantasten) zie Definities; en lijst met car-mut-repr-stoffen 2007).  Dit betekent dat alle werkzaamheden die betrekking hebben op het werken met deze stoffen zoals laden, lossen, monstername en leiding spoelen voor jongeren verboden zijn. 

Daarnaast staan in artikel 4.106 van het Arbobesluit stoffen genoemd waarmee jeugdigen alleen onder deskundig toezicht van een volwassene mogen werken. Als deskundig toezicht niet aanwezig is, of de gevaren door de werkgever niet kunnen worden weggenomen, dan mogen ook deze werkzaamheden niet door jeugdigen uitgevoerd worden. 

Jeugdige werknemers in de tankvaart hebben doorgaans nog maar net de beschermde schoolomgeving verlaten en komen voor het eerst in aanraking met een minder op hen afgestemde werkplek. De fysieke en mentale ontwikkeling is nog in volle gang. Jeugdige werknemers kenmerken zich over het algemeen door een geringer besef van gevaren, speelsheid, grotere beweeglijkheid, minder verantwoordelijkheidsbesef en minder aandacht voor de persoonlijke gezondheid.

Als jeugdigen worden ingezet voor werkzaamheden aan boord van tankschepen moet er met deze kenmerken rekening worden gehouden. In de tankvaartbranche zijn de risico’s voor een ongewenste gebeurtenis nadrukkelijk aanwezig. Een gedegen instructie, voorlichting en toezicht door de werkgever op de naleving door de jeugdigen is een absolute basisvoorwaarde!

Naast een beschrijving van het risico worden diverse aanbevelingen en praktische handvatten geboden. Daar waar u een onderstreept tekstgedeelte ziet, vindt u meer informatie door op de onderstreepte tekst klikken.