Ondanks dat er over dit onderwerp geen specifieke artikelen in de Arbowetgeving zijn op genomen, kan dit belangrijke onderwerp niet in de Arbocatalogus Binnenvaart ontbreken. Er zijn wel algemene voorschriften te vinden die te maken hebben met bunkerwerkzaamheden. In hoofdstuk 3 worden deze genoemd en omschreven

De doelstellingen van de beschrijving van dit risico zijn:
  • Het voorkomen van letsel aan de bemanning van de leverende en de ontvangende schepen door veilig te werken.
  • Het voorkomen van risico’s voor het ontstaan van schade aan schepen bij het varend bunkeren en/of afgemeerd bunkeren.
  • Door voorzorgsmaatregelen te hanteren wordt er schade aan het milieu voorkomen door het uitblijven van oliespil en morsen in welke vorm ook.
Dit document geeft een uiteenzetting van de regels en de risico’s bij het bunkeren in de hele binnenvaartsector. Het bunkeren, kan worden onderverdeeld in twee sectoren:

Sector bunkerschepen:
  • Het leveren van bunkers zoals dieselsoorten, smeerolie en stookolie aanzeeschepen door binnenvaartschepen.
  • Leveren van gasolie en smeerolie aan binnenvaartschepen door kleinere bunkerboten.
Sector bunkerstations:
  • Leveren van gasolie en smeerolie doorbunkerstations aan langszij liggende binnenvaartschepen en pleziervaartuigen.
In dit document zullen de bunkerprocedures in de twee bovengenoemde sectoren waar mogelijk apart worden behandeld. Uiteraard zijn er risico’s die in beide sectoren voorkomen.
 
Daarbij geeft dit onderdeel van de Arbocatalogus Binnenvaart een uiteenzetting van de wettelijke bepalingen waaraan u als werkgever en/of werknemer moet voldoen. Door op de onderstreepte teksten te klikken gaat u naar voorbeelden en/of informatie om het onderwerp te verduidelijken. Deze documenten vormen samen met de aanvullende informatie de Arbocatalogus Binnenvaart.