De binnenvaart is een zeer diverse bedrijfstak met een grote verscheidenheid aan soorten schepen, zoals de passagiersschepen, de tankschepen, werkschepen en patrouillevaartuigen.

Momenteel zijn er in Europa meer dan 37.000 personen werkzaam in de Binnenvaart, waarbij de maritieme toeleveranciers nog niet worden meegerekend. Daarbij vinden we op de schepen een groot aantal nationaliteiten

Met dergelijke aantallen opvarenden is het economisch belang van deze sector evident groot. Helaas nemen volgens de inspectiediensten het aantal incidenten, aan- en schadevaringen in de binnenvaart toe. Incidenten met als gevolg (zwaar-) lichamelijk letsel, en in het beste geval economische schade, zijn helaas geen uitzondering. Het is daarom dat de sociale partners in de binnenvaart (Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart, Kantoor Binnenvaart, Vereniging Rijn en IJssel aan werkgeverszijde; CNV Bedrijvenbond en Nautilus International aan werknemerszijde) deze arbocatalogus hebben opgesteld. Deze Arbocatalogus geeft handvatten voor veilig werken, en is afgestemd op het voorkomen van, en het reageren op gevaarlijke situaties die aan boord kunnen ontstaan.

Naast het opstellen van deze arbocatalogus ondernemen de sociale partners activiteiten om de beschikbaarheid en bekendheid bij de werkgevers en werknemers van de binnenvaart te bevorderen en de implementatie te stimuleren. De sociale partners in de binnenvaart zullen zich verder inzetten voor:

  • Deskundigheidsbevordering op veiligheidsgebied van ondernemers en werknemers in de binnenvaart.
  • Het onderhouden van de website en deze mogelijk uit te breiden tot het hele arboterrein.
  • Het in standhouden van de digitale binnenvaartspecifieke RI&E.

De werkgever is daarbij verantwoordelijk voor:

  • Het algemeen beleid gericht op optimale arbeidsomstandigheden.
  • Het verstrekken van voorlichting aan de opvarenden.
  • Het treffen van specifieke maatregelen om risico’s weg te nemen of te beperken.

De opvarenden (de werknemers) zijn verantwoordelijk voor het naleven van de maatregelen van de werkgever.

In dit document wordt eerst een overzicht gegeven van de mogelijke calamiteiten die aan boord van binnenvaartschepen kunnen voorkomen. In het geval van calamiteiten dient men adequaat te handelen om de gevolgen van een ongeval zoveel mogelijk te beperken. Het is daarom zaak om zoveel als mogelijk van te voren in kaart te brengen hoe te reageren en te handelen in het geval van calamiteiten.

Dit soort zaken worden beschreven op basis van de zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Een logisch gevolg van een Risico Inventarisatie en Evaluatie is het opzetten van een scheepsbedrijfs-noodplan waarin is opgenomen hoe te handelen in het geval van calamiteiten en wat de taken van de bedrijfshulpverleners hierin is. In dit document worden aanwijzingen gegeven over het opzetten van de bedrijfshulpverlening.

Daarnaast geeft dit onderdeel van de arbocatalogus een uiteenzetting van de wettelijke bepalingen waaraan u als werkgever en/of werknemer moet voldoen en hoe u de veiligheidsorganisatie aan boord kan inrichten. Door op de onderstreepte teksten te klikken gaat u naar voorbeelden en/of referentiemateriaal om het onderwerp te verduidelijken. Het referentiemateriaal omvat alles wat te maken heeft met oplossingen en middelen. Dit document, samen met het referentiemateriaal, vormen de arbocatalogus. De voorbeelden dienen als aanvullende informatie.